ANBI

Naam van de instelling

Stichting Brain & Co

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)

RSIN: 850424549

Contactgegevens van de instelling

Stichting Brain & Co
Jacobien Hendriksz
Da Costastraat 92 hs
1053 ZS Amsterdam
E-mailadres: info@brain-co.life
Telefoon: +31 (0)6 46 05 81 65

Doelstelling van de ANBI

Het vergaren van financiële middelen om innovatief onderzoek te stimuleren voor de behandeling en bestrijding van hersentumoren.

Beleidsplan Stichting Brain & Co 2024

1. Inleiding

Stichting Brain & Co zet zich in voor het creëren van een positieve impact en ondersteunt tevens maatschappelijke doelen. In 2024 streven we naar strategische groei en een verbreding van onze focus om meer financiële middelen te genereren voor onderzoek naar hersentumoren, zowel bij volwassenen als bij kinderen. Hierbij leggen we speciale nadruk op de bestrijding van deze ziekte. Dit beleidsplan schetst onze ambitieuze doelstellingen, focusgebieden en de strategieën die we zullen inzetten om deze te verwezenlijken, waarbij we onze ANBI-status respecteren en naleven.

2. Missie en Visie

Missie: Onze missie is het bijdragen aan de genezing van hersentumoren bij zowel volwassenen als kinderen door middel van fondsenwerving. Tegelijkertijd streven we naar het bevorderen van maatschappelijke betrokkenheid en technologische vooruitgang.

Visie: Wij streven naar het worden van een toonaangevende stichting, bekend om haar effectieve fondsenwervende activiteiten en haar ondersteuning van vooraanstaand medisch onderzoek. Met een sterke focus op hersentumoren bij zowel volwassenen als kinderen, willen we een verschil maken in de strijd tegen deze ziekte.

3. Kernwaarden

 • Innovatie: Continu streven naar technologische vooruitgang.
 • Klantgerichtheid: De behoeften van onze begunstigden en partners staan centraal.
 • Kwaliteit: Hoge standaarden handhaven in onze projecten en diensten.
 • Integriteit: Eerlijkheid en transparantie in al onze zakelijke interacties.
 • Maatschappelijke betrokkenheid: Actief bijdragen aan maatschappelijke doelen.

4. Strategische Doelstellingen

4.1 Groei en Marktuitbreiding

 • Uitbreiding naar Kinderzorg: We streven ernaar onze activiteiten uit te breiden naar de bestrijding van hersentumoren, zowel bij volwassenen als bij kinderen.
 • Nationale en Internationale Groei: Onze markt uitbreiden naar nieuwe regio’s, zowel binnen Nederland als internationaal.
 • Fondsenwerving: Het aantal fondsenwervende activiteiten jaarlijks met 20% verhogen.

4.2 Innovatie en Onderzoek

 • In de toekomst onderzoek en ondersteuning van preventief onderzoek door quantumfysica toe te passen.  
 • Ondersteuning van AVL: Actieve bijdrage leveren aan de financiering van innovatieve behandelingen en kwaliteitszorg voor volwassenen en kinderen met hersentumoren..

4.3 Maatschappelijke Bijdrage

 • Events Organiseren: Fondsenwervende evenementen organiseren zoals kunstveilingen , sportevents en Heldendiners om geld in te zamelen voor onderzoek naar hersentumoren bij volwassen en kinderen
 • Onderzoek naar Prinses Máxima Fonds: Dit jaar onderzoeken of we het Prinses Máxima Fonds kunnen ondersteunen in hun missie.

5. Focusgebieden

5.1 Innovatieve Behandelingen en Kwaliteit van Leven

 • Onderzoek en Ontwikkeling: Financiering van nieuwe onderzoeksinitiatieven die de genezingskansen en kwaliteit van leven voor volwassen en kinderen met hersentumoren verbeteren.
 • Kwaliteit van Leven: Ondersteunen van projecten die gericht zijn op het verbeteren van de levenskwaliteit van volwassen tijdens en na hun behandeling.

5.2 Fondsenwerving en Evenementen

 • Kunstveilingen: Organiseren van kunstveilingen om fondsen te werven.
 • Heldendiners: Organiseren van Heldendiners waarbij inspirerende verhalen worden gedeeld en donaties worden verzameld.

6. Operationele Plannen

6.1 Personeelsontwikkeling

 • Talentwerving: Aantrekken en behouden van ambassadeurs voor de stichting inclusief leden van Raad van Toezicht en het bestuur.

6.2 Financieel Beheer

 • Budgettering: Strikte budgetteringsprocessen implementeren om kosten te beheersen .
 • Investeringen: Gerichte investeringen in innovatie en groei.

6.3 Marketing en Communicatie

 • Branding en Online Aanwezigheid: Sterke merkidentiteit opbouwen en onze online aanwezigheid verbeteren om een breder publiek te bereiken.

7. Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

 • Duurzaamheidsinitiatieven: Initiatieven lanceren om onze ecologische voetafdruk te verkleinen.
 • MVO-Projecten: Actief deelnemen aan maatschappelijke projecten en goede doelen die aansluiten bij onze waarden, zoals het AVL en mogelijk het Prinses Máxima Fonds.

8. Evaluatie en Bijsturing

 • Jaarlijkse Evaluatie: Jaarlijks het beleidsplan evalueren en bijstellen op basis van behaalde resultaten en veranderende marktomstandigheden.
 • Rapportage: Regelmatige rapportages aan stakeholders over de voortgang en prestaties.

9. Conclusie

Dit beleidsplan voor 2024 zet een heldere koers uit voor Stichting Brain & Co, met een sterke nadruk op groei, innovatie, klanttevredenheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. We zijn vastbesloten om actief bij te dragen aan belangrijke initiatieven, zoals het AVL voor de bestrijding van hersentumoren bij volwassenen, en het verkennen van mogelijkheden om het Prinses Máxima Fonds te ondersteunen. Gericht op de ondersteuning van onderzoek naar hersentumoren bij kinderen. Op deze manier streven we ernaar een positieve impact te hebben op zowel de mensen die we ondersteunen als de bredere samenleving.

ANBI Verantwoording

Als ANBI-stichting voldoet Stichting Brain & Co aan de vereisten voor transparantie en maatschappelijke relevantie. We publiceren jaarlijks een financieel verslag en een activiteitenverslag om onze donateurs en stakeholders inzicht te geven in onze bestedingen en de impact van onze projecten. Hierdoor waarborgen we vertrouwen en blijven we voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden aan ANBI-instellingen.

Dit beleidsplan biedt een uitgebreid overzicht van onze strategische doelen en operationele plannen voor 2024. Het benadrukt onze inzet voor technologische vooruitgang, klantgerichtheid en maatschappelijke betrokkenheid, met specifieke aandacht voor het ondersteunen van belangrijke initiatieven zoals het AVL en mogelijk het Prinses Máxima Fonds.

Functie van de bestuurders

Jacobien Hendriksz Oprichter en Directeur

Bestuur: Henriette Hendriksz  Penningmeester, Wouter den Dulk Penningmeester, Joan Dik Voorzitter

Raad van toezicht: Robert Bolleurs , Constance Scholten en Richard Norbruis

Beloningsbeleid

1. ANBI-status en Onkostenvergoeding

Als de stichting een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) heeft, zijn er strikte regels omtrent de vergoedingen aan bestuurders:

 • Bestuurders mogen geen andere beloning ontvangen voor hun werkzaamheden dan een niet-bovenmatig vacatiegeld.
 • De onkosten die bestuurders maken in het kader van hun bestuurswerkzaamheden mogen wel worden vergoed.

2. Onkostenvergoeding

Onkostenvergoeding: Bestuurders, inclusief de directeur, mogen een redelijke vergoeding ontvangen voor daadwerkelijk gemaakte onkosten. Dit kunnen bijvoorbeeld reiskosten, verblijfkosten en andere uitgaven die in direct verband staan met hun functie zijn. De onkostenvergoeding moet gebaseerd zijn op werkelijke kosten en moet goed gedocumenteerd zijn.

3. Vacatiegeld

Vacatiegeld: Dit is een vergoeding die bestuurders kunnen ontvangen voor hun inzet en de tijd die zij besteden aan bestuursvergaderingen en -activiteiten. Voor ANBI-stichtingen geldt dat vacatiegeld niet bovenmatig mag zijn. Hoewel er geen vast bedrag is vastgesteld, wordt vaak verwezen naar de bedragen die worden genoemd in de Handleiding Arbeidsvoorwaarden Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ).

4. Richtlijnen en Toetsing

Richtlijnen: Er is geen wettelijk vastgestelde vergoeding voor de directeur van een stichting. Het is echter belangrijk dat de vergoeding redelijk en marktconform is. Bij ANBI-stichtingen moet de vergoeding in verhouding staan tot de omvang van de werkzaamheden en de financiële situatie van de stichting.

5. Documentatie en Verantwoording

Documentatie: Alle vergoedingen en onkostenvergoedingen moeten goed gedocumenteerd worden. Dit houdt in dat er duidelijke bewijsstukken moeten zijn, zoals bonnen en facturen, die de gemaakte onkosten ondersteunen.

Verantwoording: ANBI-stichtingen zijn verplicht om verantwoording af te leggen over de vergoedingen aan bestuurders. Dit moet zichtbaar zijn in het jaarverslag en de financiële jaarrekening van de stichting.

Samenvatting

De wettelijke onkostenvergoeding voor een directeur van een stichting, vooral bij ANBI-stichtingen, moet aan de volgende criteria voldoen:

 1. Werkelijke kosten: Alleen daadwerkelijke, werkelijke kosten mogen worden vergoed.
 2. Documentatie: Alle kosten moeten goed gedocumenteerd zijn met bewijsstukken.
 3. Niet-bovenmatige vergoeding: Eventueel vacatiegeld moet redelijk zijn en in verhouding staan tot de werkzaamheden.
 4. Transparantie: Verantwoording van alle vergoedingen moet duidelijk zichtbaar zijn in het jaarverslag en de financiële stukken.